A 02

02.07.20

Kleine projecten voor NWA Routes: meld je aan voor de online sessie van 4 september

Op dit moment is er een call 'Kleine projecten voor NWA routes 2020' open. Met deze call wil NWO aan de NWA-routes de gelegenheid bieden om concreet betrokken te zijn bij aanvragen binnen het eigen domein en om de kans op aanvragen die relevantie hebben voor het eigen domein te vergroten, namelijk door kleine projecten te financieren op de NWA-routes. Indienen op deze call kan via drie kleine aanvragen a 50.000,-, of een bundeling daarvan.

De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee binnen het specifieke domein van de kunsten of op kennisbenutting van bestaande kennis in het veld van de kunsten. De kleine projecten dienen op deze manier bij te dragen aan voor de route relevante onderwerpen en de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route te vergroten.

We vragen initiatiefnemers van kleine aanvragen om uiterlijk 17 AUGUSTUS hun plannen kenbaar te maken aan route-coördinator stella.blom@routekunstnwa.nl.

Zoals ​we al eerder hebben gecommuniceerd is er op 4 SEPTEMBER een bijeenkomst met de leden van de stuurgroep route Kunst en initiatiefnemers rond deze call. Door de ontwikkelingen rond het coronavirus is besloten om deze bijeenkomst geheel online, via Microsoft Teams, te doen. De tijd is ook aangepast: van 13.00 tot 15.00 uur zullen initiatiefnemers een presentatie houden naar aanleiding van hun onderzoeksplan.

Voor een zo transparant mogelijk proces delen we, voorafgaand aan de sessie, de aanvragen met alle deelnemers. Op 4 SEPTEMBER stemt iedereen op elkaars voorstel volgens criteria, hieronder te vinden. Het onderzoeksvoorstel sluit logischerwijs aan bij de aard van de route; voorop staat de rol van de kunstenaar en de kunstpraktijk. Je mag niet op je eigen voorstel stemmen en boegbeeld en coördinator stemmen zelf niet. Op deze manier kiest de route community voor het project dat ingediend gaat worden. Het voorleggen van de aanvraag aan de stuurgroep en deelname aan de online sessie zijn voorwaarden voor deelname aan de aanvraag.

Meld je aan voor de sessie door een mail te sturen naar stella.blom@routekunstnwa.nl.

BEOORDELINGSCRITERIA
I. Verbindingen
a. Mate waarin de subprojecten bijdragen aan nieuwe en onverwachte verbindingen
b. Mate waarin er een transparant proces is doorlopen om samen met een brede achterban te komen tot een selectie van de voorgestelde subprojecten en draagvlak te creëren

II. Relevantie
a. Mate waarin de subprojecten invulling geven aan de voor de route relevante onderwerpen
b. Mate waarin de subprojecten wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route vergroten

III. Projectopzet
a. De voorgestelde subprojecten heeft een opzet/vorm waardoor het voorgestelde idee kan worden uitgevoerd
b. De voorgestelde projectbegroting is realistisch en ondersteunt de opzet van het project.
c. De subprojecten hebben onderlinge samenhang.

De call is al open en de deadline voor deze call is 29 oktober 2020, om 14:00 uur. Hier vind je meer informatie over de call op de website van NWO.

BELANGRIJKE VOORWAARDE VOOR ONTVANKELIJKHEID
In de betreffende call staat dat een belangrijke voorwaarde voor ontvankelijkheid van de in te dienen aanvraag, het raadplegen en betrekken van een voldoende brede gemeenschap rond de route Kunst is. Om dit te waarborgen zien we een belangrijke rol weggelegd voor de leden van de stuurgroep. De stuurgroep is immers sinds een jaar verbreed met vertegenwoordigers van diverse onderzoeksverbanden/kennisinstellingen/disciplines/domeinen. Ook kunnen we ons goed voorstellen dat de eerder ingediende grote NWA ORC aanvraag aanknopingspunten biedt voor kleinere deelprojecten. Die aanvraag is voorbereid met input van diverse partijen. Samen met het traject dat we met elkaar als stuurgroep onderzoek afgelopen jaar hebben doorlopen, is er zicht gekregen op wat het veld nodig heeft en wanneer aanvragen aansluiten bij wat er in het veld speelt. Tegelijkertijd staat de call ook open voor nieuwe ideeën en samenwerkingen en kunnen de projecten het bereik van een (potentiële) gemeenschap verbreden.

PASSENDHEID VAN DE AANVRAAG
Boegbeeld Janneke Wesseling en coördinator Stella Blom van route Kunst zien 'passendheid' als een belangrijk uitgangspunt. Daarbij zal de eigenheid van het kunstenonderzoek en het aansluiten bij een specifieke discours in het kunstenveld een belangrijk uitgangspunt zijn. Zij letten op de rol van de kunsten en kunstenaars als het gaat om het thema, de probleemdefinitie en de uitvoering/relevante samenwerkingspartners. Wesseling en Blom denken dat de route het meeste geholpen is bij aanvragen die voldoen aan deze uitgangspunten, omdat het een uitgelezen kans biedt om het specifieke discours van het kunstenonderzoek en het aandeel van kunstpraktijken in onderzoek verder te brengen.

A 01

02.07.20

Planning NWA-ORC 2020: meld uiterlijk 1 oktober je initiatief aan, matchmakingsbijeenkomst op 6 november

De grote NWA-ORC call 2020 was uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, maar is onlangs vanuit NWO gepubliceerd. Hieronder volgt een kort overzicht van de aanvraagprocedure. Nieuw is dat NWO deelname aan een centraal georganiseerde matchmakingsbijeenkomst in het najaar verplicht stelt voor indieners van initiatieven.

Evenals vorig jaar dien je, wanneer je van plan bent om een aanvraag binnen deze call in te dienen, uiterlijk 1 OKTOBER 2020 je initiatief aan te melden bij NWO. Let op: het aanmelden van het initiatief is verplicht voor iedereen die een aanvraag wil indienen. De initiatieven zijn openbaar en vervullen een rol in de matchmaking, dit maakt het mogelijk om initiatiefnemers en mogelijke samenwerkingspartners met elkaar in contact te brengen.

Inmiddels is bekend dat op vrijdag 6 NOVEMBER 2020 door de route Kunst en NWO een centrale matchmakingsbijeenkomst worden georganiseerd. Gezien de huidige omstandigheden is het de verwachting dat deze bijeenkomst digitaal zal plaatsvinden. Tijdens deze meeting zullen initiatiefnemers hun plannen pitchen en zal er de nodige ruimte zijn voor onderlinge kennismaking en overleg over mogelijke samenwerking. Je krijgt hierover te zijner tijd verdere informatie via deze website en onze nieuwsbrief. Let op: NWO stelt deelname aan de matchmaking verplicht voor iedereen die een initiatief heeft ingediend. Daarnaast kunnen belangstellenden zich aanmelden.

Op 14 JANUARI 2021 moeten de vooraanmeldingen zijn ingediend bij NWO.

Hieronder is de (indicatieve!) planning van de NWA-ORC 2020 call te vinden:

  • 1 oktober 2020: Deadline indiening initiatieven
  • 6 november 2020: Matchmakingsbijeenkomst
  • 14 januari 2021: Deadline indiening beknopte aanvragen
  • Eind maart 2021: Aanvragers ontvangen advies over indiening volledige aanvraag
  • 24 juni 2021: Deadline indiening volledige aanvragen
  • Juni – september 2021: Beoordeling door referenten en weerwoord
  • November 2021: Selectie voor interviewfase door beoordelingscommissie
  • December 2021: Interviews
  • Januari 2022: Besluit RvB NWO over honoreringen