A 03

19.10.20

NWA-ORC 2020: matchmakingsbijeenkomst op 6 november, initiatieven online gepubliceerd

Update: op 6 NOVEMBER heeft de online matchmakingsbijeenkomst plaatsgevonden. Onderstaande informatie is nog wel relevant maar een aantal data is al verstreken.

De deadline voor het indienen van initiatieven voor de grote NWA-ORC call 2020 (1 oktober) is inmiddels verstreken. De initiatieven zijn online geplaatst, zodat er kan worden voorbereid op de matchmakingsbijeenkomsten. Want nieuw dit jaar is dat NWO deelname aan een centraal georganiseerde matchmakingsbijeenkomst verplicht stelt voor indieners van initiatieven.

Op vrijdag 6 NOVEMBER 2020, van 10:00 uur tot 12:20 uur, wordt door de route Kunst en NWO een centrale matchmakingsbijeenkomst georganiseerd. Het wordt een digitale matchmakingsbijeenkomst, deze zal plaatsvinden via Zoom. Tijdens deze meeting zullen initiatiefnemers hun plannen pitchen en zal er de nodige ruimte zijn voor onderlinge kennismaking en overleg over mogelijke samenwerking. Let op: NWO stelt deelname aan de matchmaking verplicht voor iedereen die een initiatief heeft ingediend.
Dien je zelf geen initiatief in maar wil je mogelijk aansluiten bij een initiatief van anderen? Dan kan je ook deelnemen aan de sessie. Stuur een mail naar nwa-orc2020@nwo.nl onder vermelding van route, naam en e-mail adres, en de onderwerpen waar je geïnteresseerd in bent.

Op 14 JANUARI 2021 moeten de vooraanmeldingen zijn ingediend bij NWO.

Hieronder is de (indicatieve!) planning van de NWA-ORC 2020 call te vinden:

  • 1 oktober 2020: Deadline indiening initiatieven
  • 6 november 2020: Matchmakingsbijeenkomst
  • 14 januari 2021: Deadline indiening beknopte aanvragen
  • Eind maart 2021: Aanvragers ontvangen advies over indiening volledige aanvraag
  • 24 juni 2021: Deadline indiening volledige aanvragen
  • Juni – september 2021: Beoordeling door referenten en weerwoord
  • November 2021: Selectie voor interviewfase door beoordelingscommissie
  • December 2021: Interviews
  • Januari 2022: Besluit RvB NWO over honoreringen

A 02

10.09.20

Kleine projecten voor NWA Routes: drie deelprojecten geselecteerd

Update: op 4 SEPTEMBER hebben we een online bijeenkomst met de leden van de stuurgroep en initiatiefnemers rond deze call gehad. Er zijn drie deelprojecten geselecteerd. Onderstaande informatie is nog wel relevant maar een aantal data is al verstreken.

Op dit moment is er een call 'Kleine projecten voor NWA routes 2020' open. Met deze call wil NWO aan de NWA-routes de gelegenheid bieden om concreet betrokken te zijn bij aanvragen binnen het eigen domein en om de kans op aanvragen die relevantie hebben voor het eigen domein te vergroten, namelijk door kleine projecten te financieren op de NWA-routes. Indienen op deze call kan via drie kleine aanvragen a 50.000,-, of een bundeling daarvan.

De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee binnen het specifieke domein van de kunsten of op kennisbenutting van bestaande kennis in het veld van de kunsten. De kleine projecten dienen op deze manier bij te dragen aan voor de route relevante onderwerpen en de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route te vergroten.

We vragen initiatiefnemers van kleine aanvragen om uiterlijk 17 AUGUSTUS hun plannen kenbaar te maken aan route-coördinator stella.blom@routekunstnwa.nl.

Zoals ​we al eerder hebben gecommuniceerd is er op 4 SEPTEMBER een bijeenkomst met de leden van de stuurgroep route Kunst en initiatiefnemers rond deze call. Door de ontwikkelingen rond het coronavirus is besloten om deze bijeenkomst geheel online, via Microsoft Teams, te doen. De tijd is ook aangepast: van 13.00 tot 15.00 uur zullen initiatiefnemers een presentatie houden naar aanleiding van hun onderzoeksplan.

Voor een zo transparant mogelijk proces delen we, voorafgaand aan de sessie, de aanvragen met alle deelnemers. Op 4 SEPTEMBER stemt iedereen op elkaars voorstel volgens criteria, hieronder te vinden. Het onderzoeksvoorstel sluit logischerwijs aan bij de aard van de route; voorop staat de rol van de kunstenaar en de kunstpraktijk. Je mag niet op je eigen voorstel stemmen en boegbeeld en coördinator stemmen zelf niet. Op deze manier kiest de route community voor het project dat ingediend gaat worden. Het voorleggen van de aanvraag aan de stuurgroep en deelname aan de online sessie zijn voorwaarden voor deelname aan de aanvraag.

Meld je aan voor de sessie door een mail te sturen naar stella.blom@routekunstnwa.nl.

BEOORDELINGSCRITERIA
I. Verbindingen
a. Mate waarin de subprojecten bijdragen aan nieuwe en onverwachte verbindingen
b. Mate waarin er een transparant proces is doorlopen om samen met een brede achterban te komen tot een selectie van de voorgestelde subprojecten en draagvlak te creëren

II. Relevantie
a. Mate waarin de subprojecten invulling geven aan de voor de route relevante onderwerpen
b. Mate waarin de subprojecten wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route vergroten

III. Projectopzet
a. De voorgestelde subprojecten heeft een opzet/vorm waardoor het voorgestelde idee kan worden uitgevoerd
b. De voorgestelde projectbegroting is realistisch en ondersteunt de opzet van het project.
c. De subprojecten hebben onderlinge samenhang.

De call is al open en de deadline voor deze call is 29 oktober 2020, om 14:00 uur. Hier vind je meer informatie over de call op de website van NWO.

BELANGRIJKE VOORWAARDE VOOR ONTVANKELIJKHEID
In de betreffende call staat dat een belangrijke voorwaarde voor ontvankelijkheid van de in te dienen aanvraag, het raadplegen en betrekken van een voldoende brede gemeenschap rond de route Kunst is. Om dit te waarborgen zien we een belangrijke rol weggelegd voor de leden van de stuurgroep. De stuurgroep is immers sinds een jaar verbreed met vertegenwoordigers van diverse onderzoeksverbanden/kennisinstellingen/disciplines/domeinen. Ook kunnen we ons goed voorstellen dat de eerder ingediende grote NWA ORC aanvraag aanknopingspunten biedt voor kleinere deelprojecten. Die aanvraag is voorbereid met input van diverse partijen. Samen met het traject dat we met elkaar als stuurgroep onderzoek afgelopen jaar hebben doorlopen, is er zicht gekregen op wat het veld nodig heeft en wanneer aanvragen aansluiten bij wat er in het veld speelt. Tegelijkertijd staat de call ook open voor nieuwe ideeën en samenwerkingen en kunnen de projecten het bereik van een (potentiële) gemeenschap verbreden.

PASSENDHEID VAN DE AANVRAAG
Boegbeeld Janneke Wesseling en coördinator Stella Blom van route Kunst zien 'passendheid' als een belangrijk uitgangspunt. Daarbij zal de eigenheid van het kunstenonderzoek en het aansluiten bij een specifieke discours in het kunstenveld een belangrijk uitgangspunt zijn. Zij letten op de rol van de kunsten en kunstenaars als het gaat om het thema, de probleemdefinitie en de uitvoering/relevante samenwerkingspartners. Wesseling en Blom denken dat de route het meeste geholpen is bij aanvragen die voldoen aan deze uitgangspunten, omdat het een uitgelezen kans biedt om het specifieke discours van het kunstenonderzoek en het aandeel van kunstpraktijken in onderzoek verder te brengen.

A 01

18.08.20

Oproep: deel je feedback vanuit de call Ideeëngenerator

Vanuit de Ideeëngenerator van de Nationale Wetenschapsagenda kunnen 40 onderzoeksvoorstellen van individuele onderzoekers gefinancierd worden. Helaas zijn geen van de aanvragen voor de route Kunst gehonoreerd. Graag leren we van feedback, zodat aanvragen bij de volgende call wél succes hebben.

Op verzoek van NWO hebben aanvragers voor de Ideeëngenerator anoniem elkaars projectvoorstellen beoordeeld. Elke beoordelaar maakte een ranking van de aanvragen en schreef bij elke ranking een toelichting. Deze inhoudelijke motivatieteksten zijn naar de aanvragers zijn gestuurd. NWO kan de teksten niet aan ons kenbaar maken, maar we willen graag leren van het commentaar dat de indieners hebben gekregen.

Heb jij een aanvraag ingediend bij de Ideeëngenerator die niet is gehonoreerd? We vragen je om je ervaring met het indienen van de aanvraag en de uitslag te delen met het routemanagement: Stella Blom, coördinator route Kunst
(stella.blom@routekunstnwa.nl) of Janneke Wesseling, boegbeeld route Kunst (janneke.wesseling@routekunstnwa.nl).

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met de informatie om en delen deze niet met derden zonder toestemming van de aanvrager. Mocht je als lezer van dit bericht iemand kennen die een aanvraag heeft gedaan, wil je dit verzoek dan aan hem of haar doorsturen?