A 30

22.02.24

What Methods Do

Internationaal Symposium
Het transformerende potentieel van artistiek onderzoek verkennen

9 april, 13:00 tot 19:00
Textielmuseum in Tilburg
Nederland

Artistiek onderzoek maakt de relatie tussen kunst en samenleving doorlaatbaar. In plaats van beperkt te blijven tot het privédomein van de solitaire kunstenaar of het netwerk van autonome kunstinstituten, opent artistiek onderzoek zijn praktijk naar het publieke domein. De methoden ervan worden onderdeel van een collectief proces van verkenning en heroverweging.

Dit symposium zal verkennen en evalueren hoe deze methoden een rol spelen bij het produceren van kennis, het verschuiven van grenzen tussen disciplines en het herconfigureren van de rol van kunst in een maatschappelijke context. Wat doen methoden precies? Hoe kunnen ze worden gebruikt? En hoe adresseren ze de urgenties van een wereld die dringend behoefte heeft aan nieuwe perspectieven?

Het symposium zal worden gestructureerd in drie sessies, elk met betrekking tot een van deze implicaties in het gebruik van artistieke onderzoeksmethoden. Een groep internationaal actieve makers en wetenschappers zal ingaan op de rol van methoden in interdisciplinaire inspanningen, activistische praktijken en de rol van technologie, onder andere.

Als uitbreiding van dit evenement zal er een online platform worden opgezet, dat een proces van uitwisseling, archivering en onderzoek mogelijk maakt, zowel voorafgaand aan als na het symposium.

Het internationale symposium over Artistieke Onderzoeksmethoden vindt plaats op 9 april in het Textielmuseum in Tilburg, Nederland, vanaf 13.00 uur. Het wordt georganiseerd door de Academie voor Creatieve en Podiumkunsten (ACPA) van de Universiteit Leiden en het Platform voor Kunstonderzoek in Samenwerking, in samenwerking met Fontys Tilburg en SAR. Het symposium is een initiatief van Route Kunst – NWA, de Nationale Wetenschapsagenda.

Blijf op de hoogte voor meer informatie over het programma.

SAR International Forum
Van 10 tot 12 april vindt het Internationale Forum voor Artistiek Onderzoek 2024 van de Society for Artistic Research (SAR) plaats. Het forum wordt gehost door de Fontys Academie voor de Kunsten in Tilburg en wordt samen met SAR samengesteld en ontwikkeld.

A 29

19.02.24

Verslag Matchmaking Bijeenkomst

Ondanks het regenachtige weer was de opkomst goed tijdens onze recente matchmaking bijeenkomst in Amsterdam. De deelnemers werden verdeeld in vier groepen voor een serie van drie breakout sessies. Tijdens deze sessies kwamen verschillende interessegebieden bovendrijven, waaronder klimaat, ecologie, de bodem, zorg en technologie.

De sessies werden deskundig gemodereerd door leden van de stuurgroep, wat resulteerde in productieve discussies en waardevolle inzichten. Het was goed om te zien hoe deelnemers met diverse achtergronden en expertisegebieden samenkomen om mogelijke samenwerkingen te verkennen.

Tijdens de bijeenkomst kwamen al enkele mogelijk veelbelovende thema’s naar voren voor de komende Kleine Projecten call. Dit onderstreept het potentieel voor vruchtbare samenwerkingsverbanden en innovatieve projecten.

Bovendien hebben de deelnemers ermee ingestemd om hun naam, contactgegevens en kernwoorden die hun projecten beschrijven, openbaar te delen, zodat ook anderen die niet konden deelnemen aan de matchmaking, de mogelijkheid hebben om aan te sluiten bij potentiële consortia. Zie matchmaking-kleine-projecten-_-small-projects-antwoorden.xlsx.

We kijken uit naar verdere ontwikkelingen en houden u op de hoogte wanneer er meer informatie beschikbaar is over de Kleine Projecten call.

A 28

18.01.24

Uitnodiging: Matchmaking Kleine Projecten Call 2024

Binnenkort opent NWO opnieuw de Kleine Projecten call. Binnen deze call krijgt het routemanagement van elke NWA-route de gelegenheid om financiering aan te vragen voor een consortium maximaal 3 kleine projecten. Deze projecten dienen aan te sluiten bij de clustervragen en gamechangers van de Route. De call wordt naar verwachting eind januari 2024 geopend.

Eerder nodigden we je uit om 8 februari 14.00 - 17.00 uur* in je agenda te blokkeren voor een matchmaking bijeenkomst in het kader van deze call. Nu vragen we je om voor 26 januari onderstaand formulier in te vullen om ons te laten weten dat je erbij zult zijn. Ook horen we graag of er al ideeën voor projecten zijn. Het is dé gelegenheid om partners te ontmoeten en samen te werken aan mooie projecten.

We kijken ernaar uit je te verwelkomen!

 • Locatie nader te bepalen


A 27

16.01.24

ORC Call Geopend: thema Route Kunst

Wilt u als onderzoeker bijdragen aan het thema ‘Kunstonderzoek voor nieuwe perspectieven op klimaatrechtvaardigheid’ van de Route Kunst en werkt u graag samen met diverse partners? Of denkt u als maatschappelijk partner bij te kunnen dragen aan het thema?

De programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) financiert onderzoeksprojecten van kennisketenbrede, interdisciplinaire consortia waarin ook maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn. Het aanvraagproces voor deze jaarlijkse financieringsronde van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is nu geopend!

Het thema van de Route Kunst onderstreept de cruciale rol van kunstonderzoek in het bevorderen van klimaatrechtvaardigheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het richt zich op diverse dimensies van dit complexe vraagstuk en pleit voor een breder debat, samenwerking en de vorming van een interdisciplinair consortium onder leiding van een kunstonderzoeker. Het doel is het ontwikkelen van nieuwe perspectieven, bieden van handelingsperspectieven en stimuleren van kunstonderzoek, wat bijdraagt aan een inclusievere aanpak van klimaatrechtvaardigheid.

Graag willen we het uitgebreide netwerk van onze route ook attent maken op de diverse thema's van andere Routes. Daar kunnen zij eveneens bijdragen leveren, met tal van kansen en mogelijkheden.

Voor het thema van de Route Kunst klik hier.

Meer algemene informatie vindt u hier.

Voor alle thema’s klik hier.

A 26

29.12.23

Stuurgroep Route Kunst: Nieuwe leden gezocht!

De Stuurgroep van de Route Kunst is op zoek naar nieuwe leden. Om een representatieve afspiegeling van het kunstonderzoeksveld te waarborgen in de stuurgroep van onze Route, hebben we een profiel opgesteld voor potentiële nieuwe leden. Diversiteit en inclusiviteit zijn hierbij kernwaarden, en we nodigen met name makers en vertegenwoordigers van maak- en presentatieinstellingen uit om zich te melden voor een rol in de stuurgroep. Leden van de Stuurgroep geven gevraagd en ongevraagd advies over de koers van de Route Kunst. Daarnaast hebben de stuurgroepleden een ambassadeursfunctie waarin zij bijdragen aan de bekendheid van de Route, haar ambities en activiteiten, in het veld en bijdragen aan de ontwikkeling van het netwerk van de Route Kunst. Leden van de Stuurgroep verrichten deze werkzaamheden onbezoldigd.

De huidige samenstelling van de Stuurgroep vind je op onze website www.routekunstnwa.nl
Interesse? Stuur uw CV samen met een korte motivatie naar info@routekunstnwa.nl.

A 25

01.08.23

Feedback gevraagd: Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) Thema

De Nederlandse Wetenschapsagenda (NWA)herziet haar programma 'Onderzoek op Routes door Consortia' (ORC )op basis van feedback van het voorgaande jaar. Het ORC-programma zal voortaan de netwerken binnen elk van de 25 routes betrekken bij het voorstellen van een thema om de twee jaar. Het routemanagement en de Stuurgroep van de Kunst Route hebben samen verschillende aspecten geanalyseerd om het voorlopige thema voor de ronde van 2024 voor te stellen: 'De kracht van artistiek en ontwerponderzoek.' Zie hieronder. Wij nodigen leden van het Route Kunst netwerk uit om vóór 1 september 2023 feedback en ideeën te geven via info@routekunstnwa.nl. De Stuurgroep hecht veel waarde aan constructieve gedachten en kan, indien gewenst, een afspraak met u maken.

Uw input wordt op prijs gesteld.

Thema: De kracht van artistiek en ontwerponderzoek

Nederland zal de komende decennia voor meerdere grote uitdagingen komen te staan. De klimaatcrisis ontvouwt zich voor onze ogen, terwijl de vraag naar hulpbronnen blijft toenemen. Er woedt een oorlog die rechtstreeks onze nationale veiligheid bedreigt, terwijl binnen onze natie het wantrouwen in publieke en politieke instellingen steeds wijdverspreider wordt. Bovendien leidt de groeiende sociaaleconomische ongelijkheid tot een verdeelde samenleving waarin niet alle burgers zich gelijk voelen.

Juist in situaties van grote maatschappelijke onzekerheid kan artistiek en ontwerponderzoek het intellectuele en creatieve landschap rond urgente maatschappelijke opgaven verrijken. De onderzoeksmethoden die kunstenaars en ontwerpers hanteren gaan verder dan traditioneel academisch onderzoek: ze omarmen de kracht van expressie en plaatsen ervaring centraal in de kennisproductie om tot verschillende perspectieven op de complexe uitdagingen te komen. Terwijl artistiek onderzoek de verbeelding gebruikt om nieuwe perspectieven, vragen, inzichten en communicatiemethoden te bieden als reactie op maatschappelijke uitdagingen, maakt ontwerponderzoek gebruik van haar capaciteit om op creatieve wijze problemen aan te pakken en alternatieve mogelijkheden te verkennen. Door creativiteit, kritisch denken en experimenten te combineren, verleggen artistiek en ontwerponderzoek niet alleen de grenzen van kennisproductie, maar maken ze ook de stap mogelijk van kennis naar innovatie, verbeelding en transformatie.

Daarom roept de NWA Route Kunst consortia op om onderzoeksvoorstellen in te dienen die de kracht van artistiek en ontwerponderzoek benutten om urgente maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en/of bijdragen aan verdere versterking van die kracht. Interdisciplinaire samenwerkingen met kunstenaars en ontwerpers om innovatie en maatschappelijke transformatie te bevorderen, evenals interacties met het publiek om maatschappelijke verbeelding te stimuleren, worden aangemoedigd.

Het voorlopige thema sluit aan bij de clustervragendie aan de Kunst Route zijn gesteld. Bij het formuleren van onderzoeksvoorstellen is het essentieel om rekening te houden met deze clustervragen en expliciet te maken welke hiervan door het voorgestelde onderzoek worden behandeld. Het is ook belangrijk rekening te houden met de gamechangers zoals deze zijn geformuleerd door de Route Kunst: kunsten als motor voor innovatie en reflectie in een hightechsamenleving, kunsten als alternatieve vorm van kennisproductie en kunsten als inspiratiebron voor educatie en een leven lang leren. Deze principes worden ondersteund, onderbouwd en versterkt door het manifest Impact en Innovatie in de Kunsten.

A 24

23.03.23

Maak kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap mogelijk met een speciaal fonds

De Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie roepen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om een nationaal fonds in te stellen voor experimenteel onderzoek en projecten die een brug slaan tussen kunst en wetenschap.

Het voorgestelde pilotfonds Kunst en Wetenschap (KxW) zou drie jaar lopen met een budget van € 11 miljoen, in samenwerking met Rijkscultuurfondsen, NWO en Regieorgaan SIA. De Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie constateerden dat de huidige subsidieregelingen voor cultuur of wetenschap de vernieuwende samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers onvoldoende ondersteunen. Met de juiste middelen denken ze dat het fonds veelbelovende initiatieven zal versnellen, het innovatieve vermogen van Nederland zal vergroten en de duurzame groei van interdisciplinair werk zal stimuleren.

De Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie maken beide deel uit van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en richtten eerder het netwerk Mingler op om de samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers te bevorderen.

Lees het hele verhaal hier: akademievankunsten.nl/nieuws/2351046.aspx

A 23

02.03.23

Open Call: "Building Transformation Capacity Through Arts and Design"

Onderzoekers en maatschappelijke organisaties opgelet! Mis de kans niet om deel te nemen aan de Open Call voor "Building Transformation Capacity Through Arts and Design".

Het doel van de call is om met de inzet van creativiteit, verbeelding en cultuur de transformatie naar een duurzame, klimaatneutrale en rechtvaardige toekomst te ondersteunen en te versnellen.

Deze call is onderdeel van het prestigieuze programma Horizon Europe en Regieorgaan SIA stelt € 600.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. De deadline voor aanmelding is 25 april 2023. Meld je nu aan via onderstaande link!

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/building-transformation-capacity-through-arts-and-design-unlocking-the-full-potential-for-urban-transitions-btc-enutc/

A 22

22.02.23

'Bit by bit, or not at all' gehonoreerd

Goed nieuws! Onze ‘Kleine Projecten’-aanvraag ‘Bit by bit, or not at all’, dat bestaat uit drie deelprojecten, is gehonoreerd. De deelprojecten zijn geselecteerd na een online bijeenkomst in april 2022 onder leiding van ons nieuwe Boegbeeld Michel van Dartel en een externe adviseur. Het project 'Bit by bit, or not at all' wil aantonen hoe belangrijk 'kunst als alternatieve vorm van kennisproductie' is voor het vormgeven van een gemeenschappelijke leefbare wereld in het licht van de klimaatverandering. De penvoerders van de drie deelprojecten zijn ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Universiteit Leiden en de Gerrit Rietveld Academie.

Een van de deelprojecten, 'A Cosmic View: Contemporary and historic Art x Science' (Universiteit Leiden) is een experimenteel en innovatief project dat kunstenaars en wetenschappers samenbrengt om vragen over schaal en verbondenheid te onderzoeken. Een ander deelproject, 'Polyphonic Landscapes' (ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten) heeft tot doel te onderzoeken hoe geluid en luisteren een meer belichaamde, inclusieve en wederzijdse verbondenheid met de omgeving kunnen bevorderen. Het derde deelproject 'Climate Imaginaries at Sea' (Gerrit Rietveld Academie) nodigt kunstenaars uit om de stijgende zeespiegel te onderzoeken, met speciale aandacht voor stemmen en kennis die vaak ontbreken in de reguliere klimaatdebatten.

Hou de hashtags #BitByBit en #RouteKunstNWA op social media in de gaten voor updates over de projecten! Kijk voor meer informatie op: nwo.nl/nieuws/financiering-25-projecten-nwa-routes

A 21

21.01.23

Verslag 'ACKnowledge' nu online beschikbaar

Het Artists Community Knowledge (ACKnowledge) onderzoeksproject, gefinancierd via een eerdere ‘Kleine Projecten’-call, is afgerond. De overkoepelende onderzoeksvraag van ACKnowledge was: hoe kunnen we in hedendaagse kunstpraktijken belichaamde kennis ontsluiten en delen met een groter publiek?

Het onderzoek maakte duidelijk dat er een hardnekkige misvatting bestaat dat kennis binnen kunstenaarsgemeenschappen per definitie projectmatig is en dat deze misvatting op meerdere niveaus leidt tot precariteit. Hieruit volgt dan ook de aanbeveling “om te onderzoeken hoe nieuwe infrastructuren en instellingen kunnen worden gebouwd die recht doen aan de gemeenschapskennis van kunstenaars en de langdurige betrokkenheid van de gemeenschap.”

Het verslag is te vinden op: artistcommunityknowledge.org

A 20

17.05.22

Exhibition 'Catching Up in the Archive' in De Appel with help from the Art route

Mariana Lanari co-founded Archival Consciousness in collaboration with graphic designer Remco van Bladel. The project, set to investigate new publishing methods for cultural libraries and archives, was founded in 2019, and has received, among others, funding within the call Small projects for NWA Routes. The exhibition Catching Up in the Archive at De Appel in Amsterdam puts the project and the methodology into practice. We visited the exposition and spoke with the artists.

When entering the exposition, you are overwhelmed by the number of books that are displayed in the space. Catching Up in the Archive is a major exhibition showcasing the evolving infrastructure of De Appel's Archive. Displaying more than 16 000 objects in de Appel's Aula and launching an interactive online environment. Catching Up in the Archive leads to public gatherings, ear-opening encounters, and ‘moving’ situations with special guests and curious passers-by.

AN EVOLVING PIECE OF ART
'Everyone is an archivist', it says on De Appel's website. The phrase serves as a subtitle to the exhibition. Catching Up in the Archive can be viewed as an evolving piece of art that constantly changes shape on the basis of visitors' participation. With the funding received via the Art route, Lanari and Van Bladel were able to create mobile archive units (a.k.a Silverfish) that can identify archival objects, scan materials, and instantly display them on bibliograph, the exhibition's online environment.

These new machines can be used by visitors as well. They are invited to browse, read, scan, and annotate items they choose themselves. Through this interaction with the work, visitors learn about the Archive’s infrastructure and participate in shaping De Appel's dynamic and growing digitised collections. What's more, visitors can create their own personal archives. "A lot of people experience it as a trip down memory lane", Van Bladel tells me. "Visitors recognise books and publications that they have come across earlier in their lives. People really have fun with it."

The exhibition has already welcomed many visitors and yielded a lot of positive reactions. Writer Abdelkader Benali for instance called it 'an exciting project' on Twitter and assistant professor Colin Sterling (department of Memory & Museums at Universiteit van Amsterdam) tweeted: "Loved this installation/intervention/actual working library by Mariana Lanari. Something very fun about standing in a semantic web."

ABOUT ARTISTS COMMUNITY KNOWLEDGE (ACKnowledge)
In 2020, the funding application Artists Community Knowledge (ACKnowledge), consisting of three sub-projects including Catching Up in the Archive, received funding in the call 'Small projects for NWA Routes'. The three sub-projects were selected by the members of the Art route-steering group and the other applicants to the call.

ACKnowledge investigates art as an alternative form of knowledge production, which is defined as one of three 'game changers' within the Art route. The three subprojects within it focus on three different types of art practices: art libraries, artists' self-organized communities/collectives and artists' material craft practices.

The three subprojects deal with the development of new concepts and new knowledge in contemporary art practices that are also potentially significant for other societal areas. Their overarching research question is: How can we reveal knowledge that is embodied in contemporary arts practices and share it with a larger public?

The deadline for submitting proposals within the call Small projects for NWA routes 21/22 has passed. There will be another call next year.

WRITTEN BY Yolanda Bartman
THANKS TO De Appel, Mariana Lanari, Remco van Bladel

Photo by Johannes Schwarz
Photo by Johannes Schwarz
Remco van Bladel and Mariana Lanari

A 19

04.03.22

Matchmakingsbijeenkomst NWA-ORC call op 29 maart, initiatieven online geplaatst

Binnen de call NWA-ORC 2022 vinden op 24, 28 en 29 maart 2022 de matchmakingsbijeenkomsten plaats. Op 29 maart van 13:30 uur tot 16:30 uur komt de route Kunst bijeen om een podium te bieden aan de initiatieven die binnen deze route zijn ingediend. De bijeenkomst is bedoeld voor de initiatiefnemers en voor geïnteresseerden die niet zelf een initiatief hebben ingediend maar wel interesse hebben in de route Kunst.*

INITIATIEVEN
Alle initiatieven zijn online gepubliceerd, zodat potentiële partners zich kunnen melden bij de initiatieven en zich daardoor kunnen aansluiten bij een consortium. De initiatieven voor route Kunst zijn te bekijken via deze link.

Het is mogelijk om via deze link door alle de initiatieven te bladeren.

PROGRAMMA VAN MATCHMAKINGSBIJEENKOMST
Het programma van de bijeenkomst is volledig online en vindt plaats via Zoom. Tijdens de matchmaking kunnen initiatiefnemers nieuwe consortiumpartners vinden en aansluiting vinden bij het netwerk van de route. Wanneer je nog niet betrokken bent bij een initiatief, is er voldoende gelegenheid om in gesprek te gaan en je eventueel aan te sluiten bij een consortium.

Tijdens elke bijeenkomst bestaat het programma in elk geval uit de volgende onderdelen:

 • Plenaire opening door NWO: korte toelichting op de call en uitleg over de Impact-benaderingen;
 • Presentatie door het routemanagement: de aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om de stand van zaken van de route te leren kennen en initiatiefnemers kunnen de passendheid van hun initiatief bij de route verkennen;
 • Pitches van initiatieven in diverse breakout-sessies: er kan aansluiting gevonden worden met nieuwe partijen uit het netwerk van de route of bij mogelijke vergelijkbare initiatieven uit de route;

Er zal voldoende pauze zijn tussen de onderdelen. De bijeenkomst duurt maximaal 3 uur.

*Geïnteresseerden die geen initiatief hebben ingediend (maar wel interesse hebben in de route Kunst) kunnen zich aanmelden via de NWO-website.

TIJDSPAD
De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen via ISAAC is 9 juni 2022, om 14:00:00 CET. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het indienen van een volledige aanvraag.

De deadline voor het indienen van volledige aanvragen via ISAAC is 24 januari 2023, om 14:00:00 CEST.

Lees de volledige call op de website van NWO.

A 18

10.02.22

Even voorstellen: Michel van Dartel is het nieuwe boegbeeld van route Kunst

Janneke Wesseling gaat binnenkort met emeritaat en heeft daarom onlangs haar taken als boegbeeld van de route Kunst neergelegd. Zij stelde Michel van Dartel voor als haar opvolger, een voorstel dat door de stuurgroep van de route Kunst van harte werd ondersteund. Van Dartel is directeur van het platform voor kunst en mediatechnologie V2_Lab in Rotterdam en lector bij Avans Centre for Art Design and Technology.

Van Dartel kan zich goed vinden in de doelen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en in de missie van de route Kunst zoals geformuleerd onder het voorzitterschap van Wesseling. Van Dartel: "Ik ervaar het vertrouwen dat de stuurgroep van de route Kunst in mij heeft als een enorme stimulans, ook voor het werk dat ik als directeur en lector doe."

MENSELIJKE COGNITIE EN DE ROL VAN DE RELATIE TUSSEN LICHAAM EN OMGEVING
Van Dartel heeft een achtergrond in de cognitiewetenschap, waarbinnen hij van een studie cognitieve psychologie doorstroomde naar een promotie in de kunstmatige intelligentie. "Binnen die promotie richtte ik me op empirisch bewijs op basis van robotica onderzoek voor de stelling dat cognitie enkel verklaard kan worden op basis van interactie tussen brein, lichaam en omgeving. Dat ons lichaam en de omgeving waarin we verkeren er (ook) toe doen in het verklaren van zaken als gedachten, waarneming en herinneringen was destijds vooral voer voor filosofen. En voor kunstenaars, realiseerde ik me gaandeweg."

Van Dartels interesse in menselijke cognitie en de rol van de relatie tussen lichaam en omgeving in de verklaring daarvan heeft zich vertaald in een specifiekere interesse in hoe technologie ingrijpt in die relatie en haar verandert. "Als je het idee omarmt dat onze cognitie voortkomt uit interactie tussen ons brein, lichaam en omgeving, dan besef je je ook hoe groot de impact is van technologie die ingrijpt op die interactie, op ons denken, waarnemen, herinneren, et cetera." De lector geeft aan dat hij wetenschappelijk onderzoek beperkt vindt in wat het op dit vlak te bieden heeft. "Of beter gezegd, er valt nog veel te leren door de wetenschap van de kunst."

DE OVERSTAP VAN WETENSCHAP NAAR KUNST
Ondanks dat Van Dartel vanaf zijn tienerjaren actief is geweest in de cultuur en evenementensector realiseerde hij pas tijdens zijn promotieonderzoek dat veel kunstenaars dezelfde vragen onderzochten en daar op manieren op reflecteerden die veel beter paste bij zijn opvattingen. "Ik heb in die tijd veel weerstand ervaren in mijn pogingen om binnen mijn promotieonderzoek kunstenaars te betrekken en ik heb toen aan den lijve ervaren hoe de wetenschap neerkijkt op de kunst. Dat heeft mij destijds gedwongen de overstap te maken van de wetenschap naar de kunst, maar ik ben me altijd in blijven zetten als ambassadeur voor verbetering op dat gebied."

Dit doet Van Dartel ten eerste door zich als directeur van V2_Lab én als lector in te zetten voor de ontwikkeling van artistiek onderzoek en voor het creëren van nieuwe kansen voor kunstenaars om onderzoek te doen. Daarnaast neemt hij zitting in allerlei gremia. Daarin ziet hij kansen voor onderzoek voor en door de kunst of kansen om de kwaliteit en status van artistiek onderzoek te verbeteren. "Zo zet ik me momenteel als lid van de Taskforce Professional Doctorate Kunst+Creatief in voor het uitbreiden van de promotiemogelijkheden voor kunstenaars en sloot ik me in 2020 aan bij de route Kunst."

HET MAATSCHAPPELIJK BELANG VAN KUNST SERIEUS NEMEN
Naast dat Van Dartel de kunst als complementair ziet aan de wetenschap is hij zich over de jaren sterk bewust geworden van dat ook de kunst zelf ontwikkelt en dus onderzocht moet worden, zo vertelt hij. "De kunst is altijd in beweging doordat kunstenaars steeds nieuwe urgenties zien, maar als je het maatschappelijk belang van kunst echt serieus neemt dan moet je ook de ontwikkeling van haar esthetiek, uitingsvormen en praktijken ondersteunen met onderzoek."

"Dat is dan ook wat ik hoop uit te dragen als boegbeeld van de route Kunst", zegt hij. "Gezien mijn achtergrond kun je er op rekenen dat ik daarbij bijzondere aandacht zal schenken aan onderzoek rond de esthetiek, uitingsvormen en praktijken die nodig zijn om de impact van technologische voortgang te duiden en te verbeelden."

Beeld: Michiel Walrave.

A 17

09.02.22

Creative concepts: online workshop over conceptualiseren in de academische wereld en de kunsten

Concepten zijn theoretische hulpmiddelen. Ze geven vorm aan fenomenen of objecten en bieden daarmee een perspectief op het fenomeen of object. Als zodanig zijn concepten inherent creatief en potentieel kritisch: ze geven betekenis, leggen verbanden en genereren reflectie en misschien debat. In deze workshop worden alle deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan een collectieve conceptvormingsoefening volgens een vooraf vastgesteld script.

Creative Concepts wordt georganiseerd ter gelegenheid van de publicatie van Critical Concepts for the Creative Humanities door Iris van der Tuin en Nanna Verhoeff. De workshop wordt aangeboden door NWO en vindt plaats op 17 februari 2022 van 14.00 tot 17.15 uur.

Een groeiend aantal publicaties en projecten in de academische wereld en de kunsten gaat vergezeld van woordenlijsten, woordenboeken of lexicons. Wat maakt de ontwikkeling van nieuwe of gemoderniseerde vocabulaires in de hedendaagse wetenschappelijke of artistieke context noodzakelijk? Wat kan worden gedaan met de concepten en wat zijn de grenzen van conceptualisering? De wereld van vandaag nodigt ons uit om stil te staan ​​bij de rol en het gebruik van concepten terwijl we proberen de verschijnselen te begrijpen waar we ook deel van uitmaken.

Bovenstaande observaties en vragen vormen het uitgangspunt voor de workshop Creative Concepts. Na de oefening zullen Kitty Zijlmans
Lonnie van Brummelen en Femke Herregraven als discussianten reflecties geven over concepten in de academische wereld en de kunsten:

Na de reflecties worden deelnemers uitgenodigd om deel te nemen aan een nieuwe ronde van de collectieve concept-building oefening, nu geïnspireerd door de reflecties over conceptualisering.

Voor wie?
Deze workshop is vooral bedoeld voor academici, postdocs en PhD/MA-studenten, artistieke onderzoekers en kunstenaars die geïnteresseerd zijn in concepten en concepting.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar creativeconcepts@nwo.nl.

Creative Concepts is een spin-off van de succesvolle conferentie The Postresearch Condition (EARN/NWO Smart Culture) (januari 2021; georganiseerd door Henk Slager met Odile Heynders, Janneke van Kersen, Iris van der Tuin en Kitty Zijlmans).

A 16

01.02.22

Call Kleine projecten voor NWA-routes 21/22: deadline uitgesteld en planning aangepast

De deadline voor het indienen van aanvragen binnen de call Kleine projecten voor NWA-routes 21/22 is uitgesteld. Dit betekent dat de planning in zijn geheel verandert. In dit bericht zetten we de nieuwe data op een rij.

Per route kan maximaal €300.000 worden aangevraagd. In de aanvraag van de route Kunst kunnen drie kleine projecten met een omvang van maximaal €90.000 worden opgenomen. Het resterende budget van €30.000 euro is voor overheadkosten, zoals administratie, evaluatie/intervisie en verantwoording door het route-management. De maximale looptijd van het totale project is 2 jaar. 

We vragen initiatiefnemers van kleine projecten om uiterlijk 2 MAART hun plannen kenbaar te maken aan route-coördinator Stella Blom, stella.blom@routekunstnwa.nl. Een bericht met de namen van de aanvragers en de werktitel van het project is voldoende.

DINSDAG 22 MAART 2022 is de uiterlijke datum om een projectvoorstel in te dienen. Dit doe je door het indienen van een voorstel dat aansluit bij de criteria van de call, bij route-coördinator Stella Blom, stella.blom@routekunstnwa.nl.

TEMPLATES:
Je vindt hier een template voor het voorstel (let op: het voorstel mag max. 2 pagina's zijn): section-3-template-for-subprojects.docx
Je vindt hier een budgetformulier (je hoeft maar 1 subproject-tabblad aan te leveren: budget-form-kleine-projecten.xlsx
Je vindt hier een voorbeeld van een voorstel dat gehonoreerd is: voorbeeld_nwa-route-kunst-project_gehonoreerde_aanvraag_21.pdf

Het onderzoeksvoorstel sluit logischerwijs aan bij de aard van de route; voorop staat de rol van de kunstenaar en de kunstpraktijk. Informatie over de uitgangspunten van de route Kunst is te vinden op onze website (http://routekunstnwa.nl/nl/informatie/impact-en-innovatie-in-de-kunsten).

Op WOENSDAG 6 APRIL 2022 is er een bijeenkomst waarbij de initiatiefnemers hun aanvraag pitchen aan een extern panel. Het externe panel adviseert het routemanagement over de selectie van projecten voor de uiteindelijke aanvraag.

Op WOENSDAG 20 april wordt de uitslag gedeeld met de aanvragers.

DINSDAG 10 MEI wordt de uiteindelijke aanvraag ingediend bij NWO.

MEER INFORMATIE OVER DE CALL
Binnen de call for proposals Kleine projecten voor NWA-routes 21/22 kan het routemanagement van elke NWA-route subsidie aanvragen voor maximaal 3 kleine projecten. Deze projecten richten zich op een vernieuwend idee, bevordering van benutting van bestaande kennis of synthese van bestaande kennis.

Voor de deelprojecten kan de keuze worden gemaakt:

 • Vernieuwend: een nieuw, out-of-the-box idee onderzoeken of;
 • Synthese: samenvoeging van bestaande kennis om tot nieuwe inzichten te komen welke bijdragen aan de kennisagenda, ambities en/of gamechangers van de route;
 • Kennisbenutting: (onderzoek naar of ten behoeve van) kennisbenutting, valorisatie en implementatie van bestaande kennis.

Lees mee over de call op de website van NWO: https://www.nwo.nl/calls/kleine-projecten-voor-nwa-routes-21/22

A 15

06.01.22

NWA-ORC call 2022: Informatief webinar op 18 januari 2022

Vorige maand was al op onze website te lezen dat de NWA-ORC call 2022 geopend is. De ronde staat nu open voor korte en bondige initiatieven en op 18 januari 2022 wordt online uitleg gegeven en beantwoordt NWO vragen over de ronde.

Overweeg je een initiatief in te dienen? Op dinsdag 18 januari 2022 van 09.30 tot 11.30 wordt er een webinar georganiseerd over het NWA-onderzoeksprogramma Onderzoek op Routes door Consortia 2022. Tijdens de webinar komen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer te weten over het doel van en de werkwijze binnen de NWA-ORC.

Na algemene presentaties over de ORC-ronde 2022 is er ruimte in breakout rooms voor het stellen van vragen, die door NWO-medewerkers worden beantwoord. Vragen en antwoorden komen na de webinar in een FAQ-document online. De voertaal tijdens de webinar is Engels. De webinar wordt geheel online gehouden.

Je kan je via deze link inschrijven voor de webinar op 18 januari 2022.

Meer informatie:
Via nwa-orc2022@nwo.nl kunt u inhoudelijke vragen stellen over de NWA-ORC ronde 2022 (Nienke Klomp) of meer informatie vragen over de webinar (Jan-Joost de Man).

A 14

14.12.21

NWA-ORC 2022: call for proposals nu open

De Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia 2022 (NWA-ORC 2022) call for proposals is open. In deze jaarlijkse financieringsronde kunnen consortia aanvragen indienen die gezamenlijk uitdrukking geven aan de breedte en het vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda. De ronde is erop gericht om onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

De NWA-ORC ronde 2022 kent drie fasen en heeft dus drie deadlines:

 • De deadline voor het online aanmelden van een initiatief via de NWO-website is 1 februari 2022, om 14:00:00 CEST.
  Het aanmelden van een initiatief is verplicht voor het indienen van een beknopte aanvraag. Na indiening van het initiatief neemt de penvoerder - of een ander lid van het consortium verplicht deel aan een matchmakingsbijeenkomst van de betreffende NWA-route.

 • De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen via ISAAC is 9 juni 2022, om 14:00:00 CET. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het indienen van een volledige aanvraag.

 • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen via ISAAC is 24 januari 2023, om 14:00:00 CEST.

Lees de volledige call op de website van NWO.

We houden je via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen rond de call.

A 13

09.12.21

Call for proposals: Kleine projecten voor NWA-routes 21/22 - deadline verplaatst!

Update 28 januari: De deadline van de call wordt met 5 weken verplaatst, naar 10 MEI 2022. Lees hier de nieuwe tijdsplanning van de call.

De call for proposals 'Kleine projecten voor NWA-routes 21/22' is geopend. Binnen deze call for proposals kan het routemanagement van elke NWA-route subsidie aanvragen voor maximaal 3 kleine projecten. Deze projecten richten zich op een vernieuwend idee, bevordering van benutting van bestaande kennis of synthese van bestaande kennis.

Per route kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. Een klein project heeft de omvang van minimaal €50.000 en maximaal €150.000. De maximale looptijd van het totale project is 2 jaar.

Voor de deelprojecten kan de keuze worden gemaakt:

 • Vernieuwend: een nieuw, out-of-the-box idee onderzoeken of;
 • Synthese: samenvoeging van bestaande kennis om tot nieuwe inzichten te komen welke bijdragen aan de kennisagenda, ambities en/of gamechangers van de route;
 • Kennisbenutting: (onderzoek naar of ten behoeve van) kennisbenutting, valorisatie en implementatie van bestaande kennis.

De data hieronder zijn veranderd. Lees hier de nieuwe tijdsplanning van de call.

DINSDAG 1 MAART 2022 is de uiterlijke datum om een projectvoorstel in te dienen. Dit doe je door het indienen van een voorstel dat aansluit bij de criteria van de call, bij route-coördinator Stella Blom, stella.blom@routekunstnwa.nl.

Het onderzoeksvoorstel sluit logischerwijs aan bij de aard van de route; voorop staat de rol van de kunstenaar en de kunstpraktijk. Informatie over de uitgangspunten van de route Kunst zijn te vinden op onze website.

Op WOENSDAG 18 MAART 2022 is er een bijeenkomst met de leden van de stuurgroep route Kunst en geselecteerde initiatiefnemers rond deze call. Voor een zo transparant mogelijk proces delen we, voorafgaand aan de sessie, de aanvragen met alle deelnemers.Tijdens de bijeenkomst stemt iedereen op elkaars voorstel volgens criteria. Je mag niet op je eigen voorstel stemmen en boegbeeld en coördinator stemmen zelf niet.

Lees meer over de call op de NWO-website.

A 12

17.11.21

Afgelast: Symposium route Kunst 26 november geannuleerd

Tot onze grote spijt moeten we het symposium van route Kunst op vrijdag 26 november annuleren. Door de situatie rond de oplopende coronabesmettingen is het helaas niet verantwoord om deelnemers en sprekers naar de Tolhuistuin in Amsterdam te laten komen. De opzet van het symposium was gericht op een maximum aan live interactie en het creëren van nieuwe contacten en netwerken. We hebben de mogelijkheden onderzocht om dit te vertalen naar een online versie van het evenement maar hierbij stuitten we op problemen. We beraden ons op een andere vorm en datum voor dit symposium.

A 11

11.11.21

Voorlopig programma symposium route Kunst 26 november

[Update 17 november: Helaas hebben we dit symposium moeten annuleren door de corona situatie]
Route Kunst nodigt onderzoekers in de kunsten uit om op 26 november gezamenlijk stil te staan bij de voorwaarden die aan kunst en onderzoek worden gesteld in NWA-onderzoeksaanvragen. Hoe wordt de kansrijkheid van onderzoeksaanvragen vanuit de route Kunst vergroot? Hieronder lees je het (voorlopige) programma:

Ontvangst (10.00–10.30)

Impact en innovatie in de kunsten:

 • 10.30–10.50 Introductie Impact en innovatie in de kunsten – Janneke Wesseling
 • 10.50–12.00 Presentaties & panelgesprek – Anna Harris, Marcel Cobussen, Micha Hamel en Janneke van Kersen
 • 12.00–12.30 Q&A

Pauze (12.30–13.30)

Parallelsessies:

 • 13.30–14.15 Ronde I
  Impact door Bregje van Eekelen
  Methodologie door Nirav Christophe
  Consortiumvorming door Peter Peters

 • 14.25–15.10 Ronde II
  Impact door Bregje van Eekelen
  Methodologie door Nirav Christophe
  Consortiumvorming door Peter Peters

 • 15.15–15.30 Uitkomsten parallelsessies

Afsluiting & borrel (15.30–17.00)

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Meld je aan door een mail te sturen naar info@routekunstnwa.nl.

A 10

14.10.21

Uitnodiging symposium route Kunst vrijdag 26 november

[Update 17 november: Helaas hebben we dit symposium moeten annuleren door de corona situatie]
Route Kunst nodigt onderzoekers in de kunsten uit om op 26 november gezamenlijk stil te staan bij de voorwaarden die aan kunst en onderzoek worden gesteld in NWA-onderzoeksaanvragen. Hoe wordt de kansrijkheid van onderzoeksaanvragen vanuit de route Kunst vergroot?

Tijdens het symposium worden de begrippen 'impact' en 'innovatie', die een centrale rol spelen bij de beoordeling van onderzoeksvragen, besproken en bevraagd aan de hand van de ervaringen van onderzoekers. De tekst Impact en innovatie in de kunsten, die door de stuurgroep NWA route Kunst in 2020 is opgesteld, vormt daarbij een leidraad. Deze tekst is een voorstel voor een herdefiniëring van genoemde begrippen die recht doet aan de intrinsieke waarde van onderzoek in de kunsten. Onderzoek in de kunsten is onderzoek dat door kunstenaars en ontwerpers vanuit hun artistieke praktijk wordt verricht.

In NWA-onderzoeksaanvragen speelt de samenwerking tussen HBO, WO en maatschappelijke partners een belangrijke rol. Op welke manier krijgen deze samenwerkingen gestalte in aanvragen vanuit de route Kunst? Hoe kan de positie van kunstenaars en ontwerpers in deze samenwerkingen worden versterkt? Deze en andere urgente vragen en dilemma's worden tijdens parallelle sessies en panel gesprekken uitgediept.

Met bijdragen van: Anna Harris, Marcel Cobussen, Janneke Wesseling, Micha Hamel, Janneke van Kersen en Anne Stalinski. Bregje van Eekelen, Nirav Christophe en Peter Peters zullen de parallelsessies begeleiden.

AANMELDEN
[UPDATE 11 NOVEMBER: Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Meld je aan door een mail te sturen naar info@routekunstnwa.nl.]
We nodigen iedereen die betrokken is bij kunstonderzoek uit om op 26 november van 10.00 - 17.30 uur deel te nemen aan het symposium in de Tolhuistuin in Amsterdam. Meld je aan door een e-mail te sturen naar info@routekunstnwa.nl. Vermeld daarbij je functie en als dat relevant is de organisatie/instelling waar je werkbaar bent. Na het aanmelden ontvang je van ons een bevestigingsmail.

Let op: bij het betreden van de Tolhuistuin zal worden gevraagd om een QR-code via de Corona-Check-app te laten zien, met een geldig vaccinatie-, herstel- of test-bewijs.

A 09

29.06.21

Save the date: route Kunst symposium op vrijdag 26 november

[Update 17 november: Helaas hebben we dit symposium moeten annuleren door de corona situatie]
Op vrijdag 26 november zal er een symposium plaatsvinden, georganiseerd door de stuurgroep van route Kunst. Samenwerking tussen HBO en WO en de kansrijkheid van aanvragen via route Kunst staan centraal tijdens de bijeenkomst.

Hoe realiseren onderzoekers in de kunsten onderzoek via route Kunst? Grote onderzoeksaanvragen, zoals grote NWA calls, behelzen langdurige, complexe processen zonder garantie op succes. Hoe banen onderzoekers zich een weg door het woud van aanvraagformulieren? Wat is er nodig om tot een succesvolle grote aanvraag komen? Komen de ideeën en behoeften uit het kunstenveld tot zijn recht in het aanvraagproces? Tijdens het symposium proberen we antwoorden te vinden op deze en andere vragen.

Route Kunst nodigt onderzoekers uit om op 26 november gezamenlijk de bakens te verzetten en stil te staan bij de voorwaarden die er aan de kunsten worden gesteld in aanvragen. Tijdens zowel plenaire als parallelsessies worden NWA's aanvraagcriteria zoals impact, valorisatie en output besproken en bevraagd aan de hand van de ervaringen, positief en negatief, van onderzoekers.

Route Kunst bewegwijzert het landschap van De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ter bevordering van de emancipatie van van het onderzoek in- en naar de kunsten. Het is van belang dat de kansrijkheid van onderzoeksaanvragen wordt vergroot. Het gaat route Kunst met name om aanvragen door samenwerkingsverbanden tussen HBO en WO waarin onderzoekers in de kunsten een actieve rol spelen.

We houden je op deze pagina op de hoogte van het laatste nieuws rond het symposium.

A 08

29.06.21

Verbind je aan ontwikkelingen in kunst- en wetenschapsonderzoek: meld je aan voor beoordelingscommissies

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de belangrijkste wetenschapsfinancier van Nederland en publiceert geregeld oproepen om onderzoeksvoorstellen in te dienen (call for proposals). Een commissie bestaande uit deskundige wetenschappers en experts uit uiteenlopende vakgebieden beoordeelt de passendheid en kwaliteit van deze voorstellen. De selectie is zorgvuldig en streng; vaak komt maar een klein aantal projecten in aanmerking voor financiering.

Het is voor een evenwichtige beoordeling van de aanvragen van groot belang dat vertegenwoordigers van de geesteswetenschappen, alsook vertegenwoordigers van het nog betrekkelijk nieuwe veld van het onderzoek in de kunsten deel uitmaken van de beoordelingscommissies. De stuurgroep van de route Kunst roept vertegenwoordigers van het onderzoek in de kunsten dan ook op om zich aan te melden.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?
Door het deelnemen aan een beoordelingscommissie krijg je inzicht in de werkwijze en procedures van NWO en leer je het onderzoeksveld beter kennen. Je krijgt daarbij ook de kans om kennis op te doen over het schrijven van een goede aanvraag. Daarnaast krijg je meer zicht op de ontwikkelingen binnen je eigen vakgebied en kan je je netwerk uitbreiden.

WIE KOMT IN AANMERKING?
Heb je ervaring en/of affiniteit met interdisciplinair onderzoek (zowel fundamenteel als toegepast en praktijkgericht onderzoek), laat het ons weten. Op dit moment is er geen concrete beoordelingscommissie waar leden voor worden gezocht, maar we willen graag een lijst met namen opbouwen van mensen die geïnteresseerd zijn. Stuur een mail naar info@routekunstnwa.nl en we nemen contact met je op zodra er voor een beoordelingscommissie wordt gezocht.

A 07

03.06.21

Programma Museumbeurzen: call for proposals geopend

De ruim 400 musea in Nederland zijn rijk aan onderwerpen en voorwerpen om verder te onderzoeken. Een Museumbeurs van NWO biedt hier de mogelijkheid toe. Tot 21 september kan een aanvraag ingediend worden voor financiering van een concrete onderzoeksaanpak door een museumprofessional in samenwerking met een universiteitsonderzoeker. Zij maken hun onderzoeksresultaten vervolgens breed beschikbaar in een open access publicatie.

DIVERSITEIT AAN ONDERWERPEN MOGELIJK
Begin april werd bekend dat financiering is toegekend aan vijf aanvragen uit de eerste sub-ronde Museumbeurzen. De vijf projecten beslaan een diversiteit aan onderwerpen en geven zo al inzicht in de rijkdom aan mogelijkheden van onderzoek in Nederlandse museumcollecties, lees meer.

EEN AANVRAAG INDIENEN
Een Museumbeurs stimuleert museumprofessionals en biedt ze creatieve ruimte om wetenschappelijk onderzoek te doen. Tot 21 september 2021 kunnen nieuwe onderzoeksaanvragen ingediend worden voor de tweede subronde. Geïnteresseerden kunnen tot €25.000,- aanvragen voor een kortlopend wetenschappelijk project waarmee ze de objecten, materialen en ideeën uit de museumcollectie kunnen onderzoeken, verdiepen en verduidelijken. Lees hier alles over de mogelijkheden en voorwaarden van Museumbeurzen.

A 06

15.04.21

Nieuwe deadline indienen volledige aanvragen NWA-ORC 2020/2021

NWO werd in het weekend van 13 en 14 februari 2021 getroffen door een hack. Vrijdag 12 maart hebben NWO, NRO en SIA aangekondigd het subsidieproces te hervatten in de week van 22 maart. Dat proces heeft op dat moment vijf weken stilgelegen. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is nu 7 oktober 2021 om 14:00 uur. Lees meer op de website van NWO.

A 05

04.01.21

Kleine projecten voor NWA Routes: aanvraag van ACKnowledge gehonoreerd

Goed nieuws! De aanvraag van Artists Community Knowledge (ACKnowledge), bestaande uit drie deelprojecten, is gehonoreerd. De drie deelprojecten werden na de online bijeenkomst van 4 september geselecteerd door de leden van de route Kunst-stuurgroep en de aanvragers.

ACKnowledge onderzoekt kunst als een alternatieve vorm van kennisproductie, gedefinieerd als een van de drie 'gamechangers' binnen de route Kunst. De deelprojecten richten zich op drie verschillende gebieden, namelijk: kunstbibliotheken, kunstenaarscollectieven en materiële ambachtelijke praktijken van kunstenaars.

De drie deelprojecten hebben betrekking op de ontwikkeling van nieuwe concepten en van nieuwe kennis in hedendaagse kunstpraktijken die ook potentieel van betekenis zijn voor andere maatschappelijke sectoren. De overkoepelende onderzoeksvraag is: hoe kunnen we in hedendaagse kunstpraktijken belichaamde kennis ontsluiten en delen met een groter publiek?

Lees hier meer over de andere projecten die subsidie ontvangen binnen het programma Kleine Projecten voor NWA-routes 2020 van de Nationale Wetenschapsagenda.

Onderzoekers en partners
De volgende onderzoekers zijn betrokken bij ACKnowledge: Remco van Bladel (ArtEZ University of the Arts), Dr. Florian Cramer en Simon Kentgens (Willem de Kooning Academy, Hogeschool Rotterdam), Dr. Josué Amador (Codarts University of the Arts), Johan Oomen, M.A. (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), Prof. Dr. Alec Badenoch (Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Humanities, Art and Culture) en Mariana Lanari (Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, Universiteit van Amsterdam).

Samenwerkingspartners zijn: Kunstinstituut Melly/Formerly Known as Witte de With, Het Nieuwe Instituut, De Appel, Casa do Povo, EUScreen, Re:vive, Dropstuff, AVA_net

Artistiek onderzoek
Het doel van dit project is om deze nieuwe vormen van kennis te ontsluiten. De deelprojecten zullen in kunstpraktijken impliciete, belichaamde en gesitueerde kennis vertalen naar expliciete en meer algemeen toegankelijke kennis en onderliggende concepten onderzoeken.

De deelprojecten zullen worden uitgevoerd als artistiek onderzoek - dat wil zeggen, volgens Borgdorffs definitie, als “onderzoek in en door de kunstpraktijk” dat “het artistieke en het academische verenigt in een onderneming die impact heeft op beide domeinen”. (1) De overkoepelende onderzoeksvraag voor de drie deelprojecten is: hoe kunnen we kennis die belichaamd is in hedendaagse kunstpraktijken onthullen en delen met een groter publiek?

De onderzoekers zijn blij dat hun aanvraag is gehonoreerd en kijken ernaar uit om hun plannen in de praktijk te brengen.

(1) Borgdorff, Henk. "The production of knowledge in artistic research." The Routledge Companion to Research in the Arts. Routledge, 2010, p. 45, p. 44-45.

A 04

10.12.20

Meld je aan voor de beoordelingscommissie NWA-ORC 2020/2021

NWO is op zoek naar leden voor de beoordelingscommissie van de aanvragen binnen de NWA-ORC 2020/2021. Deze commissie beoordeelt de passendheid en kwaliteit van de aanvragen, met behulp van externe adviezen van deskundigen en een interview met de aanvrager. Daarna stelt de commissie een prioritering van de aanvragen vast. Op basis van deze prioritering besluit de raad van bestuur van NWO welke aanvragers financiering toegekend krijgen.

Het is voor een evenwichtige beoordeling van de aanvragen van groot belang dat vertegenwoordigers van de geesteswetenschappen, en ook vertegenwoordigers van het nog betrekkelijk nieuwe veld van het onderzoek in de kunsten, deel uitmaken van de beoordelingscommissie. De commissie is uitdrukkelijk ook opengesteld voor lectoren.

Ben je geïnteresseerd? Dan kan je je hiervoor via dit formulier aanmelden. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinator van de NWA-ORC 2020/21: Varsha Kapoerchan, nwa-orc2020@nwo.nl, (0)70 349 44 42.

A 03

19.10.20

NWA-ORC 2020: matchmakingsbijeenkomst op 6 november, initiatieven online gepubliceerd

Update: NWO werd in het weekend van 13 en 14 februari 2021 getroffen door een hack. Vrijdag 12 maart hebben NWO, NRO en SIA aangekondigd het subsidieproces te hervatten in de week van 22 maart. Dat proces heeft op dat moment vijf weken stilgelegen. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen via is veranderd naar 7 oktober 2021 om 14:00 uur.

Update: op 6 NOVEMBER heeft de online matchmakingsbijeenkomst plaatsgevonden. Onderstaande informatie is nog wel relevant maar een aantal data is al verstreken.

De deadline voor het indienen van initiatieven voor de grote NWA-ORC call 2020 (1 oktober) is inmiddels verstreken. De initiatieven zijn online geplaatst, zodat er kan worden voorbereid op de matchmakingsbijeenkomsten. Want nieuw dit jaar is dat NWO deelname aan een centraal georganiseerde matchmakingsbijeenkomst verplicht stelt voor indieners van initiatieven.

Op vrijdag 6 NOVEMBER 2020, van 10:00 uur tot 12:20 uur, wordt door de route Kunst en NWO een centrale matchmakingsbijeenkomst georganiseerd. Het wordt een digitale matchmakingsbijeenkomst, deze zal plaatsvinden via Zoom. Tijdens deze meeting zullen initiatiefnemers hun plannen pitchen en zal er de nodige ruimte zijn voor onderlinge kennismaking en overleg over mogelijke samenwerking. Let op: NWO stelt deelname aan de matchmaking verplicht voor iedereen die een initiatief heeft ingediend.
Dien je zelf geen initiatief in maar wil je mogelijk aansluiten bij een initiatief van anderen? Dan kan je ook deelnemen aan de sessie. Stuur een mail naar nwa-orc2020@nwo.nl onder vermelding van route, naam en e-mail adres, en de onderwerpen waar je geïnteresseerd in bent.

Op 14 JANUARI 2021 moeten de vooraanmeldingen zijn ingediend bij NWO.

Hieronder is de (indicatieve!) planning van de NWA-ORC 2020 call te vinden:

 • 1 oktober 2020: Deadline indiening initiatieven
 • 6 november 2020: Matchmakingsbijeenkomst
 • 14 januari 2021: Deadline indiening beknopte aanvragen
 • Eind maart 2021: Aanvragers ontvangen advies over indiening volledige aanvraag
 • 24 juni 2021: Deadline indiening volledige aanvragen
 • Juni – september 2021: Beoordeling door referenten en weerwoord
 • November 2021: Selectie voor interviewfase door beoordelingscommissie
 • December 2021: Interviews
 • Januari 2022: Besluit RvB NWO over honoreringen

A 02

10.09.20

Kleine projecten voor NWA Routes: drie deelprojecten geselecteerd

Update: op 4 SEPTEMBER hebben we een online bijeenkomst met de leden van de stuurgroep en initiatiefnemers rond deze call gehad. Er zijn drie deelprojecten geselecteerd. Onderstaande informatie is nog wel relevant maar een aantal data is al verstreken.

Op dit moment is er een call 'Kleine projecten voor NWA routes 2020' open. Met deze call wil NWO aan de NWA-routes de gelegenheid bieden om concreet betrokken te zijn bij aanvragen binnen het eigen domein en om de kans op aanvragen die relevantie hebben voor het eigen domein te vergroten, namelijk door kleine projecten te financieren op de NWA-routes. Indienen op deze call kan via drie kleine aanvragen a 50.000,-, of een bundeling daarvan.

De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee binnen het specifieke domein van de kunsten of op kennisbenutting van bestaande kennis in het veld van de kunsten. De kleine projecten dienen op deze manier bij te dragen aan voor de route relevante onderwerpen en de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route te vergroten.

We vragen initiatiefnemers van kleine aanvragen om uiterlijk 17 AUGUSTUS hun plannen kenbaar te maken aan route-coördinator stella.blom@routekunstnwa.nl.

Zoals ​we al eerder hebben gecommuniceerd is er op 4 SEPTEMBER een bijeenkomst met de leden van de stuurgroep route Kunst en initiatiefnemers rond deze call. Door de ontwikkelingen rond het coronavirus is besloten om deze bijeenkomst geheel online, via Microsoft Teams, te doen. De tijd is ook aangepast: van 13.00 tot 15.00 uur zullen initiatiefnemers een presentatie houden naar aanleiding van hun onderzoeksplan.

Voor een zo transparant mogelijk proces delen we, voorafgaand aan de sessie, de aanvragen met alle deelnemers. Op 4 SEPTEMBER stemt iedereen op elkaars voorstel volgens criteria, hieronder te vinden. Het onderzoeksvoorstel sluit logischerwijs aan bij de aard van de route; voorop staat de rol van de kunstenaar en de kunstpraktijk. Je mag niet op je eigen voorstel stemmen en boegbeeld en coördinator stemmen zelf niet. Op deze manier kiest de route community voor het project dat ingediend gaat worden. Het voorleggen van de aanvraag aan de stuurgroep en deelname aan de online sessie zijn voorwaarden voor deelname aan de aanvraag.

Meld je aan voor de sessie door een mail te sturen naar stella.blom@routekunstnwa.nl.

BEOORDELINGSCRITERIA
I. Verbindingen
a. Mate waarin de subprojecten bijdragen aan nieuwe en onverwachte verbindingen
b. Mate waarin er een transparant proces is doorlopen om samen met een brede achterban te komen tot een selectie van de voorgestelde subprojecten en draagvlak te creëren

II. Relevantie
a. Mate waarin de subprojecten invulling geven aan de voor de route relevante onderwerpen
b. Mate waarin de subprojecten wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route vergroten

III. Projectopzet
a. De voorgestelde subprojecten heeft een opzet/vorm waardoor het voorgestelde idee kan worden uitgevoerd
b. De voorgestelde projectbegroting is realistisch en ondersteunt de opzet van het project.
c. De subprojecten hebben onderlinge samenhang.

De call is al open en de deadline voor deze call is 29 oktober 2020, om 14:00 uur. Hier vind je meer informatie over de call op de website van NWO.

BELANGRIJKE VOORWAARDE VOOR ONTVANKELIJKHEID
In de betreffende call staat dat een belangrijke voorwaarde voor ontvankelijkheid van de in te dienen aanvraag, het raadplegen en betrekken van een voldoende brede gemeenschap rond de route Kunst is. Om dit te waarborgen zien we een belangrijke rol weggelegd voor de leden van de stuurgroep. De stuurgroep is immers sinds een jaar verbreed met vertegenwoordigers van diverse onderzoeksverbanden/kennisinstellingen/disciplines/domeinen. Ook kunnen we ons goed voorstellen dat de eerder ingediende grote NWA ORC aanvraag aanknopingspunten biedt voor kleinere deelprojecten. Die aanvraag is voorbereid met input van diverse partijen. Samen met het traject dat we met elkaar als stuurgroep onderzoek afgelopen jaar hebben doorlopen, is er zicht gekregen op wat het veld nodig heeft en wanneer aanvragen aansluiten bij wat er in het veld speelt. Tegelijkertijd staat de call ook open voor nieuwe ideeën en samenwerkingen en kunnen de projecten het bereik van een (potentiële) gemeenschap verbreden.

PASSENDHEID VAN DE AANVRAAG
Boegbeeld Janneke Wesseling en coördinator Stella Blom van route Kunst zien 'passendheid' als een belangrijk uitgangspunt. Daarbij zal de eigenheid van het kunstenonderzoek en het aansluiten bij een specifieke discours in het kunstenveld een belangrijk uitgangspunt zijn. Zij letten op de rol van de kunsten en kunstenaars als het gaat om het thema, de probleemdefinitie en de uitvoering/relevante samenwerkingspartners. Wesseling en Blom denken dat de route het meeste geholpen is bij aanvragen die voldoen aan deze uitgangspunten, omdat het een uitgelezen kans biedt om het specifieke discours van het kunstenonderzoek en het aandeel van kunstpraktijken in onderzoek verder te brengen.

A 01

18.08.20

Oproep: deel je feedback vanuit de call Ideeëngenerator

Vanuit de Ideeëngenerator van de Nationale Wetenschapsagenda kunnen 40 onderzoeksvoorstellen van individuele onderzoekers gefinancierd worden. Helaas zijn geen van de aanvragen voor de route Kunst gehonoreerd. Graag leren we van feedback, zodat aanvragen bij de volgende call wél succes hebben.

Op verzoek van NWO hebben aanvragers voor de Ideeëngenerator anoniem elkaars projectvoorstellen beoordeeld. Elke beoordelaar maakte een ranking van de aanvragen en schreef bij elke ranking een toelichting. Deze inhoudelijke motivatieteksten zijn naar de aanvragers zijn gestuurd. NWO kan de teksten niet aan ons kenbaar maken, maar we willen graag leren van het commentaar dat de indieners hebben gekregen.

Heb jij een aanvraag ingediend bij de Ideeëngenerator die niet is gehonoreerd? We vragen je om je ervaring met het indienen van de aanvraag en de uitslag te delen met het routemanagement: Stella Blom, coördinator route Kunst
(stella.blom@routekunstnwa.nl) of Janneke Wesseling, boegbeeld route Kunst (janneke.wesseling@routekunstnwa.nl).

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met de informatie om en delen deze niet met derden zonder toestemming van de aanvrager. Mocht je als lezer van dit bericht iemand kennen die een aanvraag heeft gedaan, wil je dit verzoek dan aan hem of haar doorsturen?